Atatürk Milli ekonominin temeli ziraattir.

TARIM LİSANS TAMAMLAMA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ:

10.08.2016 tarihinde tarım işyerindeki mevcut meslek örgütü dernekler ve Tarın Orkam-Sen’le ikili görüşmeler sonucunda konunun taraflarıyla görüşmelerimiz sonucu ‘’Tarım Lisans Tamamlama’’ platformu kurulmasına ve çağırıcı bir kurumun belirlenmesi kararlaştırılmıştı.Yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucu TZD’nin çağırıcı kuruluş olmasına kara verilmiş, Türkiye Ziraatçılar Derneği, Tarım Orkam-Sen ve Veteriner Teknisyenleri-Teknikerleri Derneği ile ilk toplantı yapılmış bu çerçevede kamuda örgütlü sendikalar (memur sendikaları) belirlenmiş ve 24.06.2016 tarihli bu metinle davet edilmiştir.

 Sayı:1176

Konu:Lisans Tamamlama                                                                       24.06.2016                                                    

                           …………………………………………..GENEL BAŞKANLIĞINA

         Bilindiği üzere sağlık önlisans alanlarından mezun olanlara 19.11.2014 tarih ve 6569 sayılı Kanun ile YÖK kanununa eklenen 69.madde uyarınca Lisans Tamamlama hakkı verilmiştir.

         Yıllardır tarım işyerlerinde çalışmasına rağmen Teknik Hizmetler sınıfında görev yapan önlisans mezunlarına Lisans Tamamlama hakkı verilmemiştir.Bu durum eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi çalışma barışınıda olumsuz etkilemektedir.

          Lisans tamamlama hakkı çoğu işkollarında çözümlenmiştir.Ayrıca sağlık önlisans mezunları arasında çeşitli aksaklıklar söz konusudur.

         İş kolumuzdaki aksaklıkların giderilmesi ve mağdur edilen diğer önlisans mezunları için;hak alma mücadelesinde YÖK ve iş kolumuzun bağlı olduğu Bakanlık ile ilgili diğer fakültelerde dahil tüm eksiklikleri / görüş ve önerilerimizi bir dosya halinde ilgililere sunmak üzere ortak mücadeleye davet ediyoruz.Toplantı Yeri ve Tarihi: Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Merkezi  12.Temmuz 2016 saat :14.00

 

                 Hüseyin Demirtaş                                                                 M.Yaşar ÖZEL

                  Genel Sekreter                                                             Genel Başkan Yardımcısı

Paydaşlar/Dağıtım Yerleri

1.Türk Tarım Orman-Sen Genel Merkezi

2.Tarım Orkam-Sen Genel Merkezi

3.Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği (VESTED) Genel Merkezi

4.Tarımcılar Vakfı

5.(Paydaş)Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Merkezi

  Bu üçlü örgütle yola çıkılmış telefon zinciride kurularak gündemli olarak toplantıya davet edilmiş bir aylık çalışmalarımız sonunda 3’lü platforma Tarım Orman İş Sendikası ile tarımcılar Vakfı iştirak etmiş kurum sayısı 5’e çıkmıştır.

 

Sayı:1181

 Konu:Lisans Tamamlama                                                              12.07.2016

       İş kolumuzdaki aksaklıkların giderilmesi ve mağdur edilen diğer önlisans mezunları için hak alma mücadelesinde YÖK ve kolumuzun bağlı olduğu Bakanlık ile ilgili diğer fakülteler de dahil tüm eksiklikleri / görüş ve önerilerimizi bir dosya halinde sunmak üzere 12.07.2016 tarihinde Türkiye Ziraatçılar Derneği’nde yaptığımız toplantıya aşağıda imzaları bulunan dört kurum temsilcileri ve Genel Başkanları katılmışlardır.

      Yapılan toplantı sonucunda 16.07.2016 günü saat 14.00’te Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Merkezi’nde izlenecek yol haritasını belirlemek üzere ikinci bir toplantı yapılması, ilk toplantı çağrısına rağmen katılmayan Tarım İşkolunda faaliyet gösteren diğer sendikalara ikinci toplantı için tekrar çağrıda bulunulması, platforma katılacak olan katılımcıların listesi ile alınan kararların işkolundaki tüm sendika ve dernek üyeleriyle sosyal medya ortamında paylaşılması kararlaştırılmıştır.

       Bu maksatla 16.07.2016 günü saat 14.00’te Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (VESTED) Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıya katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

TÜRKİYE TARIMCILAR VAKFI        VESTED      TARIM ORKAM – SEN    T. ZİRAATÇILAR DERNEĞİ

            (İmza)                                (İmza)                     (İmza)                                  (İmza)

TOPLANTI YERİ VE TARİHİ:

VESTED Genel Merkezi. Ziya Gökalp Cad. 43/1 Kolej – ANKARA  16.07.2016 Saat 14.00

      İlerleyen sürede kurum sayısı tekrar 3’e inmiş yapılan çalışmalar sonucu 3 saifelik 3’lü imza ile ‘’ Tarım Lisans Tamamlama’’ raporu çıkarılmış ve imzalanarak yayınlanmıştır. 10.08.2016 tarihinde YÖK2le görüşülerek bilgi alışverişinde bulunulmuş karşılıklı yazışmalara devam edilmiştir. (YÖK Başkan Vekili ile 2016 yılı Aralık ayında TZD ve VESTED il görüşmeyi yapmıştır)

 

YÖK’den aldığımız bilgiler doğrultusunda konunun tarafının siyasi irade olduğu gerçeğinden hareketle siyasi parti ve bakanlığımız bürokratlarıyla görüşmeler yapılmaya başlanmıştır. Son  iki yılda bu çevrelerle görüşmeyi Derneğimiz tek başına üstlenmiştir. Tüm mecliste grubu bulunan parti temsilcilerine, Tarım Orman ve Su İşleri komisyonuna, Teknisyen kökenli milletvekillerine bu haklı talebimiz anlatılarak hazırladığımız rapor sunulmuştur. En son 3 Ocak 2018 tarihinde Sayın Bakan Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA  ile görüşülerek diğer mesleki sorunlarımızla birlikte gerekçeli olarak anlatılıp TLT dosyası takdim edilmiştir.

 

                                        TARIM LİSANS TAMAMLAMA RAPORU

                                                  Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA

                                              Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 Sayın Bakanım,

GİRİŞ:

            Bizler daha önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Teknik Liselerden  (Ziraat Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi ) mezun olup akabinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Teknik Hizmetler sınıfında görev yapan kamu personeliyiz.

            Bir kısmımız çeşitli fakültelerin mesleğimizle ilgili olan 2 yıllık meslek yüksek okullarından mezun olduk, Büyük çoğunluğumuz 05.05.1994 tarihinde Anadolu Üniversitesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Özel bir sınava tabi tutularak, Tarım Ön Lisans eğitimi alarak 1997 yılından itibaren Tarım Teknikeri  Unvanı ile Ön Lisans eğitimimizi tamamladık.

            Süreç içerisinde alanlarımıza ilişkin Meslek Liselerimiz 5450 sayılı kanun ile 26.01.2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek Tarım Meslek ve Anadolu Tarım Meslek Liselerinde Mesleki bölümlerinde 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamında 4 yıllık Meslek Lisesi eğitimimize devam edilmektedir. 20 civarında Tarım Meslek Liselerinde 18 bölüm üzerinden yıllık 1200 civarında öğrenci mezun olmaktadır. Mezunlarımız ayrıca Meslek Yüksek okulları ve Mesleki Ön Lisans Programlarından mezun olarak Bakanlığımız bünyesinde ihdas edilen kadrolarda görev yapmaktadırlar. Bakanlık Bünyesinde görev alamayanlar Özel sektörde, Tarım İşletmeleri ve tesislerde ve kurumlarda görev yapmaktadırlar.

TALEP:

      Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görev yapan tüm teknikerlere ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İle ilgili önlisans programlarını bitiren tüm teknikerlere alanlarında Lisans Tamamlama hakkının verilmesini talep ediyoruz.

GEREKÇE:

       Bilindiği üzere Açıköğretim Önlisans mezunlarından; öğretmenlere, ilahiyat, sağlık, adalet,polis.vb. mezunlarına ‘’LİSANS TAMAMLAMA’’ hakkı tanınmıştır. Sadece ‘’TARIM’’ meslek mensuplarına bu hak tanınmamıştır. Lisans mezunu olan meslek mezunları, görev yaptıkları  birimlerde ‘’LİSANS MEZUNU’’ olarak görevlerine devam etmektedirler.

         Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görev yapan ‘’Veteriner Sağlık Teknikerleri’’ sağlık Lisans tamamlama hakkından yararlanarak, Ziraat Fakültelerinin ‘’ZOOTEKNİ’’ bölümünde öğrenimlerini sürdürmektedirler. Yani sağlıkla ilgili bölümde değil,teknik bir bölümde bu hak tanınmıştır. 1994 yılında aynı sınavla Açıköğretim Önlisans bölümüne giriş yaparak mezun olan Veteriner Sağlık Teknikerleri bu haktan yararlanmış, aynı Bakanlığın teknik personeline bu hak halen verilmemiştir. Dolayısıyla aynı iş yerinde iki meslek grubu arasında çalışma barışını zedelediği gibi büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Söz konusu bu uygulama Anayasa’mızın eğitimde ‘’fırsat eşitliği ilkesine’’ de uygun düşmediğini belirtmek isteriz.

        Yükseköğretim Kurulu tarafından Veteriner Sağlık Teknikerliği, Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans mezunlarına tanınan Sağlık Alanında Lisans Tamamlama hakkı önemli bir adımdır. Ancak; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında çalışan tekniker unvanlı tüm önlisans bölümü mezunlarına Lisans Tamamlama hakkı verilmemesi büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Bizler bitirdiğimiz önlisans programlarında Gıda Tarım ve hayvancılık alanlarında ihtiyaç duyulan dersleri almış durumdayız. Lisans Tamamlama ile aldığımız bu bilgiler daha da pekişecek, alanında son derece uzmanlaşmış, işinin ehli insanlar çalışma hayatında başarılı bir şekilde yerini alacaktır. Kendini geliştirmiş son derecede bilgi ve beceri sahibi insan kaynaklarına sahip Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü, büyüme ve gelişme yönünde büyük bir ivme kazanacak, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

      Bu noktadan hareketle; Bakanlığımız çalışanları için 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personellerini ilgilendiren Sekizinci Bölüm Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Görüşme Bölümünün Lisans tamamlama başlığı altındaki 10. Maddesi gereği Gıda Tarım va Hayvancılık Bakanlığı’ndaki tüm teknikerleri kapsayan Lisans Tamamlama çalışması yapılması için YÖK ile çalışma yapılması karara bağlanmıştır.

Ayrıca 6569 sayılı Kanun’un “GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü ile Veteriner Sağlık Teknikerliği ve Laborant –Veteriner Sağlık Önlisans bölümü mezunlarımızın Lisans tamamlama sorunu nispeten giderilmiştir. 2015 yılı itibariyle başlanan bu sistemin bir kez daha gözden geçirilerek, aynı kurumlarda benzeri mesleki faaliyet gösteren meslek mensuplarımız arasında eğitim ve öğrenim haklarından eşit yararlanabilme sorunu ile eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir.(Taleplerimizle ilgili YÖK’den gelen Ek-1 ve Ek-2 yazıları)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yazışmalarımızdan sonra karşılıklı görüşmelerimiz sonucu; Tarım Lisans tamamlamayla ilgili YÖK’ün yetkisinin olmadığını ancak siyasi iradenin yetkili olduğunu dolayısıyla Bakanlığımızın konuya müdahil olması gerektiği önerilmiştir.

Bizlere daha önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Teknik Liselerde  (Ziraat Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi) tarım, hayvancılık, gıda ve ev ekonomisi ile ilgili dersler okutulmaktadır.

Bu dersleri alarak bu programlardan mezun olan meslektaşlarımız aynı zamanda eğitimini aldıkları bu işleri fiilen yaptıkları için kendilerini geliştirmişler çekirdekten yetişmiş birer eleman haline gelmişlerdir. Teknisyen ve Tekniker olarak fiilen tarlalarda, bahçelerde, çiftliklerde, ahırlarda, kümeslerde, laboratuarlarda, muhtelif tarım ve hayvancılık işletmelerinde, yem üretim tesislerinde görev yapmaktadırlar. Bu nedenle bu bölümleri bitiren bu insanların mesleklerinde ilerlemeleri ve yükselmelerinin sağlanması doğal olup Türkiye’nin gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine çok büyük katkısı olacaktır.

Yaşam boyu eğitim ve öğrenim ihtiyacının devam etmesi, bağımsız ve programlı öğrenimin sağlanması, tüm bireylerin eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanmasının sağlanması, mevcut eğitim sistemi dışında kalan biz diplomalı meslek sahibi kişiler olarak örgün eğitimde Lisans tamamlamanın zorlukları içindeyiz. Bu nedenlerle Uzaktan eğitim sistemi veya Kurumuzun uygun göreceği başka bir sistem  ile Mesleki Lisans tamamlama eğitimlerimizi yapabileceğimiz düşünülmektedir.

Ön lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayan Meslektaşlarımız görev yaptıkları kurumlarda Mesleklerini zaten fiilen yapmakta olduklarından, Lisans eğitimi sırasında görülen derslerin büyük çoğunluğunun uygulamasını yıl boyunca yapmakta olacaklardır, zorunlu staj programlarını çalıştıkları işyerlerinde büyük ölçüde tamamlama imkanı mümkün olacaktır.

 UYGULAMA ŞEKLİ:

     Lisans Tamamlama programlarına başvuranların çoğunluğunu resmi kurumlarda ve özel sektörde çalışanlar oluşturmaktadır. Bu nedenle Kurumsal olarak bizlerin ve  Meslektaşlarımız uzaktan Eğitim sistemi şeklinde olması,lisans tamamlama imkanımız açısında daha uygun olacaktır.

 Bu nedenle:

Lisans Tamamlama programlarının uzaktan eğitim şeklinde yaygınlaştırılması, uzaktan eğitim bölümlerinin çoğaltılması;

Uzaktan eğitim yapan Üniversitelerde“Tarım Lisans Tamamlama’’ Programlarının açılması;

Uzaktan Eğitim veya yüz yüze eğitimde devam mecburiyeti zorunlu derslerin veya uygulamalı derslerin Yaz tatili dönemlerinde “yaz okulu sistemi” ile telafi edilip eğitimin sağlanması şeklinde önerilerimizi sıralayabiliriz.

     Gereğini bilgilerinize saygıyla arz ederiz.

 Yönetim Kurulu Adına

                                               

                                                   Veyis ÇALIŞKAN                  Hüseyin DEMİRTAŞ

                                                   GENEL SEKRETER                 GENEL BAŞKAN

 

Özellikle burada şunu belirtmek isteriz; bu talepler konuyla ilgili görüştüğümüz kişi ve kurumların tamamı tarafından olumlu karşılanmış ve ‘’gerekenler yapılacaktır’’ sözü verilmiştir.

Özetle ‘’Tarım Lisans Tamamlama’’(TLT ) raporu ve konu ile ilgili taleplerimiz tüm siyasi çevreler başta olmak üzere GTHB Ahmet Eşref FAKIBABA’dan ,Başbakan’a ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a kadar ulaştırılmıştır.Bu çerçevede  lobi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyoruz.

 Aslında Özlük ve Mesleki sorunların Lisans tamamlama ile büyük ölçüde çözüme kavuşacağı unutulmamalıdır. Bu çerçevede iş yerlerinde çalışma barışının sağlanması ve yapay çelişkilerin ortadan kaldırılması amacıyla Yönetim olarak tüm enerjimizi TLT çalışmalarına verdik.

Ayrıca tarım sektörüne ilişkin gündemi de takip ederek görüşlerimizi yazılı ve görsel medyada zamanında ifade ettik. Elbette DKÖ’nün işleyişinde biri diğerine göre ihmal edilemez, her iki talebimizinde atbaşı gitmesi gerektiğinin bilinci ve sorumluluğu ile hareket ettiğimizin bilinmesini istiyoruz.

En son bir kısım meslektaşlarımızında katkısıyla İstanbul Milletvekili ve teknisyen kökenli İsmail Faruk Aksu tarafından 01.03.2018 tarihinde Tarım Lisans Tamamlama kanun teklifi TBMM’ne sunulmuş ve (çalışma raporunun yazıldığı tarihte) şuan ana komisyon olan Milli Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonuna gelmiş durumdadır. İktidar partisi Grup Başkan ve Vekillerinden Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak randevularımızı aldık, dönüşlerini beklemekteyiz. Sürecin işleyişi konusunda sürekli bilgileniyoruz ve konunun takipçisiyiz.

Kanun teklifi aşağıdadır:

 

 

 

 

(Sayın İsmail Faruk AKSU’nun kanun teklifi)

Özlük sorunların başında gelen TLT konusunda Bakanlık bürokratlarından en son edindiğimiz bilgi "Bakanın konuyla ilgili talimat verdirdiği, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istediği" şeklindeydi. Bu konuda bir kanun teklifi verilmesi çalışmalarını da sürdürmekteyiz. Sürecin işleyişi içerisinde her iki teklifin komisyonlarda birleştirilmesi düşüncesinden hareketle Meclis Genel Kurulunda kanunlaşmasını sağlamak düşüncesindeyiz. (NOT: 02.05.2018 tarihinde TBMM Meclis Genel Kurulunda verilen önerge iktidar partisi AKP milletvekillerinin aleyhte vermiş olduğu oylarla maalesef reddedilmiştir.)

Konu ile ilgili Derneğimizin çalışmaları halen devam etmekte olup çalışmalarımızı TZD TARIM LİSANS TAMAMLAMA PLATFORMU (Link: https://www.facebook.com/groups/1589567477724262/) facebook grubumuzdan yakından takip edebilirsiniz.